Concertcyclus

De St.Willibrorduskerk vormt een belangrijke bron van inspiratie door het historische karakter van het gebouw en het bijzondere orgel. Dit heeft ondermeer geleid tot het initiatief om deze culturele erfstukken naast de kerkelijke vieringen eveneens te benutten voor concerten. Was de aanvankelijke opzet om jonge en minder bekende musici een podium te bieden, langzamerhand traden ook bekendere en professionele musici op. Diversiteit was altijd het uitgangspunt, wel passend in deze gewijde ruimte.

De Concertcyclus in Coronatijd

Nederland gaat langzaam van het slot en dat geldt ook voor onze Willibrorduskerk. Vanaf 1 juli krijgen we meer speelruimte. We mogen dan 100 bezoekers toelaten en de kerk is daar uitstekend op ingericht. Wel geldt een aanmeldingsverplichting, conform het RIVM-advies en om het maximaal toegestane aantal bezoekers te kunnen bewaken. Dit doet u bij voorkeur digitaal op deze site. U klikt op het eerstvolgend concert en bereikt daarmee de pagina van het betreffende concert. Rechts boven vindt u de knop ‘Reserveren’ waar u u gegevens in kunt vullen. Let op: als u zich aanmeldt (en we hopen dat u dat weer in groten getale gaat doen), dan verwachten we ook dat u daadwerkelijk komt (u bezet daarmee immers een plaats en na 100 aanmeldingen moeten we helaas nee verkopen). Mocht het u echt niet mogelijk zijn om digitaal aan te melden dan kunt u bellen op telefoonnummer 06 11 327 111 om verder geholpen te worden.
Aanmelding is alleen mogelijk voor het eerstvolgend concert.
Het programma voor de rest van dit jaar zal waarschijnlijk deels aangepast worden, zowel wat uitvoerenden als locatie betreft. De laatste aanpassingen vindt u altijd op deze website

Algemene Corona-regels:

Ook voor de Concertcyclus gelden de ‘5 Corona-geboden’, zoals die ook in de nieuwsbrief  van de parochie gecommuniceerd zijn:

  1. Volg de aanwijzingen van kerkwachten en organisatie. Uw naam wordt op een presentielijst aangetekend en u wordt gevraagd naar uw gezondheid.
  2. Kom niet als u verkouden bent, hoest, niest en/of koorts heeft.
  3. Houdt 1,5 meter afstand van elkaar (in de kerk is dat goed mogelijk, de stoelen zijn uit elkaar geplaatst).
  4. Ontsmet uw handen bij binnenkomst: ontsmettingsmiddel staat daarvoor klaar.
  5. Erger u niet aan wat allemaal niet kan, maar geniet van wat mogelijk is.

De Concertcyclus, algemeen

De Concertcyclus die elk jaar wordt georganiseerd fungeert als platform voor de niet-liturgische muzikale activiteiten en evenementen in de kerk. Deze concerten vinden gedurende het jaar doorgaans plaats op een zondagmiddag om 16:00 uur. Sinds in mei 2011 het gerestaureerde Smitsorgel in gebruik is genomen is er alle reden om ook speciale orgelconcerten te organiseren op dit prachtige instrument. Deze zijn in de cyclus geïntegreerd.

De Concertcyclus is een aantal jaren geleden begonnen als de Muziekcyclus. Met veel inzet en enthousiasme hebben Wim Boerekamp en Sjaak Obers er voor gezorgd dat de concerten een duidelijke plek hebben gekregen in het culturele leven van Deurne en omgeving. De belangstelling voor de concerten groeide tot zo’n honderd bezoekers per concert, soms zelfs aanmerkelijk meer.

U wordt van harte uitgenodigd om te komen genieten van de Concertcyclus in de St. Willibrorduskerk.

Nieuwsbrief

U kunt zich via concerten@willibrorduskerkdeurne.nl aanmelden voor de mailinglijst. U wordt dan via een Nieuwsbrief steeds tijdig geattendeerd op aankomende concerten.

Vrijwillige bijdrage

Voor alle concerten van de cyclus wordt gebruik gemaakt van eenduidige affiches en een daarop afgestemde programmafolder. De concerten zijn gratis toegankelijk en na afloop is er een collecte om de cyclus mogelijk te blijven maken. Een gemiddelde bijdrage van € 5,- is het streven van de werkgroep.

Ook kunt u een gift storten op de rekening van de Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne, rekeningnummer NL21 RABO 0120 8278 24 t.n.v. STG. BEHOUD met vermelding van ‘Concertcyclus’.

Sponsoring

De Concertcyclus kan ook gesponsord worden. Voor nadere informatie over de mogelijkheden daartoe kunt u zich wenden tot de Werkgroep concerten@willibrorduskerkdeurne.nl.

Sponsoren zijn al de Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne, Quispel B.V., Jetten Technische Installaties, Swinkels Assurantie- en Makelaarskantoor en Jan van der Velden Tuinen.