Privacy

Proclaimer

Deze proclaimer is auteursrechtelijk bezit van Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne. Hierop is het auteursrecht van toepassing.

Hierna vermelde regels zijn van toepassing voor de gehele inhoud van deze pagina. Indien u de pagina bezoekt gaat u akkoord met het volgende:

Elk gebruik van de inhoud van deze website in de vorm van kopie of op welke andere wijze dan ook is voorbehouden aan Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne.

De content van de website in tekst, vorm en fotografie alsmede in film is volledig eigendom van Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne. Het is verboden om content van deze website in enigerlei vorm te kopiëren of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne.

Schade in welke vorm dan ook en eventuele nadelen ten gevolge van de inhoud van de site of gebruik daarvan zijn voorbehouden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud en / of het gebruik van deze website alsmede de op deze website voorkomende tekst, vorm, fotografie en film.

Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne neemt de zorg voor deze pagina serieus. Regelmatig zullen aanvullingen en wijzigingen plaatsvinden. Deze disclaimer geldt voor alle wijzigingen in deze pagina.

Aan onvolledigheden of onjuistheden of fouten in de website kunnen geen rechten ontleend worden. Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne kan de website verwijderen zonder voorafgaande aankondiging. Hieraan kunnen geen rechten gekoppeld worden.

Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne behoudt zich het recht voor de pagina middels statistieken onaangekondigd te monitoren en gebruik te maken van de gegevens uit de statistieken.
Op deze website zijn like buttons en deelbuttons geplaatst om inhoud te delen op diverse social media. Om hier gebruik van te kunnen maken, is Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne genoodzaakt cookies te plaatsen op deze website. Bij het bezoeken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. In de privacyverklaring van Facebook (www.facebook.com/policy.php) en Twitter (www.twitter.com/privacy) wordt aangegeven wat zij met de verkregen persoonsgegevens doen.

Persoonlijke informatie ontleend aan uw bezoek aan deze websites of het verzenden van mail via deze sites zal door ons in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

Verkregen informatie zal niet door ons aan derden worden afgestaan of gebruikt worden voor andere doelen dan waarvoor zij bestemd is.

Privacyverklaring

Lees hier alles over uw privacy in deze privacyverklaring van Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne. Hieronder omschrijven we hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en hoe we hier helder en veilig mee omgaan.

Het is goed dat u weet wat we met uw persoonsgegevens doen en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven.

Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne
Postbus 86, 5750 AB Deurne
Rekeningnummer NL43RABO0170877779
info@willibrorduskerkdeurne.nl

Adres kerk
Markt 9
5751 BE Deurne

Uitgangspunt
Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne baseert het onderstaande privacybeleid op wettelijke regels en uitgangspunten. Deze zijn opgenomen in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Registratie van uw persoonsgegevens:

Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne registreert persoonsgegevens van:

  • Leveranciers
  • Vrijwilligers
  • Leden Vrienden

Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne registreert van bovenstaande personen uitsluitend die bedrijfs- en persoonsgegevens die van belang zijn om de doelstellingen van Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne te kunnen realiseren.

Doel van de registratie van uw persoonsgegevens:

Onze gegevens worden uitsluitend bewaard om te communiceren met bovenstaande groepen belanghebbenden en de door hen aangeduide doelgroepen.

Welke gegevens worden in onze bestanden bewaard?
Van alle bovengenoemde groepen belanghebbenden en de door hen aangeduide doelgroepen worden onderstaande gegevens geregistreerd:

Naam
Adres, postcode en huisnummer
E-mail adres
Telefoonnummers

Daarnaast worden van relaties indien nodig ook bankrekeningnummers, FTP gegevens en andere mediagegevens geregistreerd.
Alle bestanden van personen worden uitsluitend digitaal geregistreerd en zijn opgeslagen in het beveiligde software systeem van Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne dat uitsluitend toegankelijk is via wachtwoorden voor bevoegden. Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne bewaart geen bijzondere persoonsgegevens van geregistreerde personen.

Informatie over persoonsgegevens aan belanghebbenden
Iedereen wordt bij een eerste contact geïnformeerd over het privacybeleid van Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne via de website voor de inhoud van het beleid. Geregistreerde personen kunnen hun gegevens te allen tijde opvragen Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne.

Bescherming van gegevens
Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne maakt van bestanden die persoonsgegevens bevatten alleen kopieën of back-ups indien noodzakelijk. De digitale persoonsgegevens worden door Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne zodanig beheerd dat alleen Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne toegang heeft tot de media waarop deze gegevens staan. Persoonsgegevens zijn beveiligd met wachtwoorden die alleen bekend zijn bij bevoegden van Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne.

Beheer van de gegevens
Het dagelijkse beheer en verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in de administratie Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne. Partijen waarmee Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne gegevens uitwisselt ondertekenen een verwerkersovereenkomst met Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne. Alle beheerders van Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne tekenen bij het  begin van hun werkzaamheden een contract waarin een geheimhoudingsverplichting is opgenomen. Hierin staat dat zij niet gerechtigd zijn informatie van Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne naar buiten te brengen op welke wijze dan ook zonder toestemming vooraf van het bestuur.

Vragen en klachten
Voor vragen en/of klachten over de registratie, de verwerking van persoonsgegevens of eventuele datalekken, kan door elke belanghebbende contact worden opgenomen met Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne.

Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne zal desgevraagd met de klager/vrager in gesprek gaan om te komen tot bevredigende antwoorden of oplossingen voor de klachten.

Informatie over onze online policy

1. We verzamelen je gegevens

We verzamelen uw persoonsgegevens voor een aantal doelen.

1.1  U ontvangt nieuwsbrieven indien gewenst.
Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds gericht op kennisdeling. Je e-mailadres wordt verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne. Daarnaast vragen we je bijvoorbeeld mondeling of tekstueel om je aan te melden. Afmelden kan bij elke ontvangst.

1.2 Je ervaart verbeteringen door Google Analytics
De website van Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet verbonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie, zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Alle gegevens worden verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming door middel van de cookiemelding die u vooraf akkoord verklaart bij bezoek aan onze website.

2. Ontvangers

De gegevens die Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne ontvangt en verwerkt worden beheerd voor verschillende systemen.

2.1 U ontvangt onze nieuwsbrieven via MailChimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met MailChimp. Op het moment dat jij u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen MailChimp.

2.2 Uw e-mails worden bij Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne bewaard

2.3 Onze website draait bij Combell
De website en back-ups van onze website worden gehost bij Combell. Gegevens die u achterlaat op de website van Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne zijn beveiligd op de servers van Combell opgeslagen.

3. We slaan uw gegevens voor een periode op

We slaan uw gegevens voor langere tijd op. Maar nooit langer dan nodig voor het uitvoeren van activiteiten. Tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

3.1  Voor het versturen van nieuwsbrieven
We slaan uw e-mailadres op in MailChimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zelf namelijk uitschrijven wanneer u wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne.

3.2 Uw verstuurde e-mails
Op het moment dat u contact opneemt met Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne per e-mail dan bewaren we die e-mail op onze mailserver.

3.3 Google Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

4. De beveiliging van uw gegevens

Er worden van uw persoonsgegevens ook fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

4.1 Apparaten zijn beveiligd met wachtwoorden
De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

4.2 Uw bezoek aan onze website is beveiligd
Onze website is beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

5. Uw rechten

5.1 Recht op inzage
U hebt het recht om uw gegevens op te vragen die bij Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

5.2 Recht om uw gegevens te rectificeren
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

5.3 Recht op wissen van uw gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

5.4 Recht op het indienen van uw klacht
Bent u ontevreden, neem dan contact met ons op. U hebt het recht om een klacht in te dienen. Als u hierna nog vindt dat Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

6 Uw plichten

Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een cultuurhistorisch belang. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen.

Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne
Postbus 86, 5750 AB Deurne
Rekeningnummer NL43RABO0170877779
info@willibrorduskerkdeurne.nl

Adres kerk
Markt 9
5751 BE Deurne

© Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne.