Financiën / ANBI / Obligaties

De Stichting Behoud St.Willibrorduskerk Deurne wil graag transparant zijn. Mede daarom treft u hierbij onze jaarrekening aan.

De bedragen die u in de jaarrekening aantreft komen ten goede van het doel van de stichting: Het op lange termijn bekostigen van restauraties en daarmee het behoud garanderen van het monument Sint Willibrorduskerk Deurne.

U kunt de pdf openen om inzage te krijgen in de cijfers.

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en voeren hun taak onbezoldigd uit.

ANBI

Bij beschikking d.d. 10 november 2017 is door de Belastingdienst met ingang van 1 januari 2017 de status ANBI en Culturele ANBI toegekend aan de Stichting Behoud Sint Willibrorduskerk, fiscaal nummer 8086 19 068.

Schriftelijk vastgelegde periodieke giften aan een ANBI zijn aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting, waarbij voor de status Culturele ANBI aanvullend geldt dat de giften met een factor 1,25 (particulieren) of 1,50 (ondernemingen) vermenigvuldigt mogen worden.

OBLIGATIELENING

In 2009 is door de Stichting in het kader van de actie “Hoge Noot!” een obligatielening uitgegeven met renteloze obligaties aan toonder. Doel van deze ludieke actie was het deels dekken van de restauratiekosten van het monumentale Smitsorgel, in de stille verwachting dat de obligatiehouders te zijner tijd, bij uitloting van hun obligaties, het geïnvesteerde bedrag zouden schenken aan de Stichting.
In de jaren 2009 en 2010 is met de obligatielening een bedrag van € 13.800 opgehaald.

Uitloting en eventuele terugbetaling van de obligaties vindt plaats in een periode van 10 jaar,  2020 tot en met 2029.
Ondanks het feit dat de obligaties aan toonder zijn, worden de houders van de uitgelote obligaties schriftelijk benaderd over het feit dat hun obligaties zijn uitgeloot, en de vraag of ze deze willen laten uitbetalen of willen schenken. Dat gebeurt aan de hand van de bij aankoop van de obligaties geregistreerde naam- en adresgegevens, zo goed mogelijk actueel gehouden in de daaropvolgende jaren.
Daarnaast publiceren we de uitgelote obligatienummers via onze website middels een lijst, die jaarlijks wordt bijgewerkt.

Mocht u in het bezit zijn van een van de uitgelote obligaties en onze brief heeft u niet bereikt, kunt u zich melden bij de penningmeester (penningmeester@willibrorduskerkdeurne.nl) om aan te geven of u de obligatie wilt laten uitbetalen of wilt schenken.